Krajský studentský sněm, dále jen Sněm, je složen z pléna Sněmu a výborů Sněmu.

 Plénum je složeno ze zástupců středních škol, kteří byli demokraticky zvoleni a zastupují své spolužáky ve Sněmu. Plénum Sněmu má nejvyšší rozhodovací moc a je základem celého Sněmu. Z pléna je zvolen prezident, který zastupuje Sněm(y) v jiných krajích a dohlíží na dodržování Základní listiny, organizační tým, který zajišťuje chod webových stránek a svolává zasedání, předseda, který zastupuje Sněm navenek, komunikuje s Krajem a zodpovídá za chod celého Sněmu a místopředseda, který zodpovídá za chod výborů.

 Výbory Sněmu jsou tematicky rozřazeny a považují se za hlavní pracovní útvary Sněmu. Za každý výbor zodpovídá jeho předseda, který je přímo podřízen místopředsedovi Sněmu.
Struktura image